Socialinio pedagogo veikla

 

Socialinis pedagogas padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

Socialinio pedagogo veikla:

1. Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje
dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais
sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.
3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo
socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius. Tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
4. Bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos
administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
5. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais
partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
6. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
7. Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių
ugdymu.
8. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasių vadovas neturi tam galimybių.
9. Darbas prevencinio darbo grupėje, socialinės pedagoginės pagalbos grupėje, spec.
ugdymo komisijoje.

Hits: 3001