Nuotolinis mokymas

Ugdymo turinys

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A.Monkevičiaus kreipimasis į mokyklų bendruomenes
(dokumentas)

Rekomendacijos dėl COVID – 19 prevencijos
Pradinis Pagrindinis-ir-vidurinis-ugdymas Neformalusis-vaiku-svietimas Ikimokyklinis-ugdymas Bendros-rekomendacijos

 

BENDROJI INFORMACIJA APIE VEIKLĄ NUOTOLINIO MOKYMO METU


Visa aktuali, savalaikė informacija teikiama elektroniniame dienyne MANOdienynas. Nuotolinis mokymas organizuojamas virtualiose mokymo(si) aplinkose: skaitmeninėje ugdymo platformoje „EDUKA klasė", elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA ir kitose laisvai prieinamose skaitmeninėse mokymo(si) aplinkose. Pamokos, organizuojamos tiesioginiu (sinchroniniu) būdu, kai mokytojai tam tikru laiku pakvies mokinius prisijungti prie tiesioginės pamokos transliacijos Zoom ar Skype aplinkose. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai mokinius konsultuoja žinutėmis MANOdienyne. Prašome mokinius, mokinių tėvus (globėjus) kuo dažniau prisijungti ir tikrinti Jums skirtą informaciją.
Progimnazijos administracija
KONSULTAVIMAS
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais konsultuoja pavaduotoja ugdymui Giedrė Krivickienė.
Kontaktinė informacija: el. pastas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 8422 50212
Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų sistemų administratorius Donata Kavaliauskaitė. Kontaktinė informacija:
el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +370 66457634

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo
- Nijolė Krušienė- direktorė
- Giedrė Krivickienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui
- Vaida Apšegienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui
- Aurelija Petronytė- socialinė pedagogė
- Eugenija Brinkienė- logopedė, specialioji pedagogė
- Daiva Gaivelienė- bibliotekininkė

RADVILIŠKIO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
(dokumentas)

Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei
Tėvams:
https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

Mokiniams:
Atmintinė mokiniams (dokumentas)

Klasės auklėtojo veiklos darbo grafikas

Klasės auklėtojo veiklos darbo grafikas