INFORMACIJA TĖVAMS IR MOKINIAMS DĖL 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO NUO 2021-03-22

Kas testuojasiNuo 2021 m. kovo 22 d. į klases sugrįžta visi pradinių klasių mokiniai. Negali sugrįžti tie mokiniai, kuriems pasireiškia ligos požymiai arba jie yra izoliacijoje. Mokiniai ir mokytojai kviečiami profilaktiškai testuotis. Progimnazijoje galioja visos ekstremalios situacijos sąlygos, t.y. laikomės higienos reikalavimų, atstumų. Skirtingų klasių mokiniai tarpusavyje nekontaktuoja.
Į mokyklą atvykstame pagal 2020 m. rugsėjo mėnesį sukurtas saugumo schemas, einame per atitinkamai paskirtas lauko duris: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4.
Nuo 2021 m. kovo 22 d. progimnazijoje organizuojamas pradinukų neformalus švietimas, veikia pailgintos dienos grupė.
Galioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio ugdymo būtinų sąlygų 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2934.
Mokiniams gyvenantiems Radviliškio rajone organizuojamas pavėžėjimas. Pridedamas mokinių vežimo grafikas.

Grafikas

Administracija

Sprendimas

Sprendimas

MOKINIŲ PIĖMIMAS Į VAIŽGANTO PROGIMNAZIJĄ

PRAŠYMAI PRADĖTI MOKYTIS RADVILIŠKIO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO (I DALIES) UGDYMO PROGRAMAS REGISTRUOJAMI:
1. Priešmokyklinis ugdymas:
Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į Įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pildo ir pateikia elektroniniu būdu arba raštu pasirinktos Įstaigos vadovui pagal pateiktą prašymo formą, esančią Savivaldybės tinklalapyje www.radviliskis.lt;

https://www.radviliskis.lt/Priemimas-i-darzelius258712403195
Jei tėvai( globėjai) neturi galimybės užpildyti elektroninės prašymo formos savivaldybės tinklalapyje, prašome užpildyti šią prašymo formą ir atsiųsti į progimnazijos elektroninį paštą: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prašymo forma „Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę" (doc.)
Būtina pateikti pridedamų dokumentų kopijas:
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
• specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
• pirmumo teisę įrodančius dokumentus.

2. Pradinis ugdymas:
Prašymo forma „Dėl priėmimo į 1-4 klasę" (doc.)
Tėvai( globėjai) užpildytą elektroninę prašymo formą atsiunčia į progimnazijos elektroninį paštą: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būtina pateikti pridedamų dokumentų kopijas:
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
• specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

3. Pagrindinis ugdymas (I dalies):
Prašymo forma „Dėl priėmimo į 5-8 klasę" (doc.)
Tėvai( globėjai) užpildytą elektroninę prašymo formą atsiunčia į progimnazijos elektroninį paštą: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Būtina pateikti pridedamų dokumentų kopijas:
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
• specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
• įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.


Kiti dokumentai:
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ IR ANTRĄJĄ DALIS, APTARNAVIMO TERITORIJOS


TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS

Vilniaus universiteto mokslininkų parengtas tyrimais paremtas rekomendacijas skirtas mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu.

Priedai:
1) Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: tyrimais grįstos rekomendacijos mokykloms ir mokiniams

2) Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu: dalomoji medžiaga mokiniams

Informacija dėl COVID-19

Skaityti čia

Informacija apie atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse mokėjimą

https://www.radviliskis.lt/lit/Informacija-teveliams-apie-atlyginimo-uz-vaiku-islaikyma-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupese-mokejima

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo

Informuojame, jog nuo 2020 m. sausio mėn. visi vaikai, lankantys priešmokyklinį ugdymą, gaus nemokamus pietus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Vaikų tėvai turi pateikti prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, 110 kabinete. Telefonas pasiteirauti – (4 422) 69053. Rajono gyventojai prašymus teikia savo gyvenamosios vietos seniūnijoje.

Administracijos informacija

DĖL 1-3 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DIENOS ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE

Gerb. Tėveliai, maloniai kviečiame atvykti į 1-3 klasių mokinių Tėvų dieną, kuri vyks 2019 m. lapkričio 19 d.

1-3 klasių mokinių Tėvų dienos renginių planas:
17.00 – 17.30 val. Registracija. Individualūs pokalbiai su mokytojais.
17.30 – 18.15 val. Muzikinis sveikinimas. Pranešimas „Antibiotikų vartojimo prevencija". Pranešėja Jolanta Staškūnienė, gydytoja.
18.15 val. 1-3 klasių bendruomenių susirinkimai.

4-8 klasių mokinių Tėvų diena

Gerb. Tėveliai, maloniai kviečiame atvykti į 4-8 klasių mokinių Tėvų dieną, kuri organizuojama 2019 m. lapkričio 12 d.

Tėvų dienos planas:
17.00 val. Registracijos pradžia

17.00-18.00 val. Individualūs tėvų (globėjų) pokalbiai su dėstančiai mokytojais. (Kabinetuose)

17.30-18.00 val. Mokinių tėvų, kurių vaikai lanko pailgintą dienos grupę susirinkimas. (Konferencijų salėje)

18.05-18.15 val. Mokinių meninė programėlė. (Aktų salėje)

18.15 val. Paskaita tėvams „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas". Lektorė Enrika Margienė, Radviliškio rajono savivaldybės pedagoginės – psichologinės tarnybos psichologė. (Aktų salėje)

19.00 val. Ugdymo aktualijos. Klasių bendruomenių susirinkimai. (Kabinetuose)

Ankstyvosios intervencijos programos įsakymas

Ankstyvosios intervencijos programos įsakymas

Dėl žiemos atostogų

1-8 klasių mokiniams žiemos atostogos prasideda 2018 m. vasario 19 d. Pamokos prasideda 2018 m. vasario 26 d. (pirmadienį).

Administracijos informacija

Dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams